• Organizacja pracy świetlicy

   • ZAŁOŻENIA OGÓLNE:
    Czas pracy świetlicy szkolnej: 6:30 – 16:30.
    Zajęcia prowadzone są w grupach opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych przez nauczycieli z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym.
    Kontakt kierownika czy nauczyciela z rodzicami/opiekunem prawnym odbywa się poprzez rozmowy indywidualne, kontakt telefoniczny oraz odnotowywany jest w  dziennikach.
    Wyjścia na boisko szkolne uzależnione są od warunków atmosferycznych oraz organizacji pracy szkoły.
    Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przekazania nauczycielom świetlicy wszelkich uwag i zmian dotyczących dziecka.
    Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi  zasadami pobytu dziecka w  świetlicy.


    ZADANIA ŚWIETLICY:
    Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do samodzielnej pracy umysłowej.
    Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form aktywności fizycznej (w pomieszczeniach i na powietrzu), mających na celu wspomaganie właściwego rozwoju fizycznego.
    Organizowanie zajęć sprzyjających ujawnianiu oraz rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień.
    Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
    Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
    Rozwijanie samodzielności i samorządności.
    Współdziałanie z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy.


    DOKUMENTACJA ŚWIETLICY:
    W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

    Roczny plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.
    Dzienniki zajęć (jeden na wychowawcę).
    Roczne sprawozdania z pracy świetlicy.
    Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej oraz zasady pobytu.
    Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców.
    Zeszyt spóźnień.
    Ewidencja obecności.
    Strona internetowa  - szkolna (systematycznie uzupełniana).

   • System oceniania zachowania i pracy uczniów w świetlicy szkolnej

   • Wraz z początkiem  roku szkolnego kontynuujemy stosowanie systemu motywowania do pracy i właściwego zachowania uczniów przebywających w świetlicy szkolnej.
    Ma on na celu wzmacnianie postaw i zachowań pozytywnych i eliminowanie zachowań negatywnych.

    Zachowania pozytywne:

    • włączanie się w działalność świetlicy - udział w zajęciach, konkursach, grach i zabawach,
    • kulturalne zachowania: używanie „magicznych słów”- proszę, dziękuję, przepraszam,
    • włączanie się w akcje świetlicowe,
    • pomoc kolegom i koleżankom, zwłaszcza słabszym i młodszym
    • pomoc wychowawcy,
    • dbałość o porządek w sali świetlicowej, pomoc w sprzątaniu
    • wzbogacanie świetlicowego zbioru zabawek i gier,
    • chętne pełnienie dyżurów świetlicowych.

    Zachowania negatywne:

    • niekoleżeńskość, brak pomocy kolegom i koleżankom,
    • niekulturalny sposób odzywania się - krzyczenie, niewłaściwe słownictwo, bójki,
    • brak dbałości o porządek wokół siebie, bałaganiarstwo,
    • wyjście ze świetlicy bez powiadomienia wychowawcy
    • niszczenie świetlicowego zbioru zabawek i gier lub rzeczy należących do kogoś innego, zabranie czyjejś rzeczy,
    • kłamstwo, oszustwo,
    • brak reakcji na prośby i polecenia wychowawcy.

    Za każde zachowanie pozytywne dzieci będą otrzymywały plusy, które będą zapisywane na indywidualnej karcie. Istnieje również możliwość otrzymania plusów, za inne działania np.: za wygranie konkursu świetlicowego lub zachowanie, które było przykładem dla innych.

    Za zachowania negatywne dzieci otrzymują minusy - jeden minus eliminuje plus.  Pod koniec bieżącego roku szkolnego wyłonimy zwycięzców - zdobywców największej ilości „plusików”  - którzy otrzymają dyplomy i nagrody.

    ZAPRASZAMY DO ZABAWY !!!

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 36 w Katowicach, ul. Iłłakowiczówny 13
   • 32 258 35 18
   • Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice

    40-134 Katowice
    Poland
   • 11 - sekretariat
    14 - gabinet pedagoga
    15 - gabinet higienistki szkolnej
    16 - pokój nauczycielski
    17 - świetlica
    18 - intendent
  • Logowanie