• O nas

   • Serdecznie zapraszamy i wszystkich nowych Świetlików witamy!!!


    kierownik świetlicy:
    mgr Anna Krakowska – Wierzbik

    wychowawcy świetlicy:

    Mariola Staszowska

    Agnieszka Wiąckowska-Siwek

    Karolina Góra

    Iwona Lounis

    Dorota Zabielska.

    Godziny pracy świetlicy:   6.30 – 16.30


    Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu, odpowiednich warunków do wypoczynku, relaksu, kontaktów rówieśniczych oraz odrobienia zadań domowych. Świetlica pracuje zgodnie z planem pracy dydaktyczno – wychowawczej, opracowanym corocznie na początku roku szkolnego.

    Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnych formach zajęć świetlicowych.

    Organizowane  są  między innymi:
    zajęcia plastyczno – manualne,
    zajęcia dydaktyczne,
    zajęcia komputerowe,
    zajęcia rekreacyjno – ruchowe,
    zajęcia rozrywkowe,
    zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych,
    zajęcia z zakresu  edukacji prozdrowotnej,  proekologicznej,
    zajęcia szachowe.

    W naszej  świetlicy prowadzone są  ponadto akcje:
    zbiórka makulatury,
    zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt,
    "Akademia Przyszłości"
    "Szkoły pełne talentów".


    Do świetlicy uczęszczają przede wszystkim uczniowie klas I – III, których rodzice pracują zawodowo. Uczniowie korzystają z sali głównej, sali zabaw oraz sal lekcyjnych, po zakończeniu zajęć edukacyjnych, przez daną klasę. Ponadto uczniowie zapisani na obiad, mają możliwość skorzystania zgodnie z planem dyżurów, z następujących przerw obiadowych:

    Przerwy obiadowe:
    11.30 -11.45 (15 min)
    12.30 - 12.45 (15 min)
    13.30 - 13.40 (10 min)

    Dokumentem wymaganym przy zapisaniu dziecka do świetlicy jest wypełniona przez rodziców lub prawnych opiekunów karta zgłoszenia oraz oświadczenie o zatrudnieniu. Karta dostępna jest u kierownika i wychowawców świetlicy.

    Na początku roku szkolnego wychowawcy świetlicy wspólnie z dziećmi ustalają zasady współżycia w grupie świetlicowej i zapoznają je z regulaminem świetlicy. Stosujemy również  system motywowania do pracy i właściwego zachowania uczniów przebywających w świetlicy szkolnej. Ma on na celu wzmacnianie postaw i zachowań pozytywnych  i eliminowanie zachowań negatywnych. Za każde zachowanie pozytywne dzieci otrzymują plusy zapisywane na indywidualnej karcie, którą posiada każde dziecko. Istnieje również możliwość otrzymania plusów, za inne działania np.: za wygranie konkursu świetlicowego lub zachowanie, które było przykładem dla innych. Natomiast za zachowania negatywne dzieci otrzymują minusy - jeden minus eliminuje plus.  Podsumowaniem aktywnego udziału dzieci  w zajęciach  oraz wzorowego zachowania są dyplomy i nagrody przyznawane co dwa miesiące. Pod koniec każdego  roku szkolnego wyłaniamy zwycięzców - zdobywców największej ilości „plusików”  - którzy otrzymają dyplomy i nagrody.

    Życzymy nowym Świetlikom dużo sukcesów w nauce, zadowolenia oraz samych radosnych dni w świetlicy szkolnej…

    Kierownik i wychowawcy świetlicy

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 36 w Katowicach, ul. Iłłakowiczówny 13
   • 32 258 35 18
   • Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice

    40-134 Katowice
    Poland
   • 11 - sekretariat
    14 - gabinet pedagoga
    15 - gabinet higienistki szkolnej
    16 - pokój nauczycielski
    17 - świetlica
    18 - intendent
  • Logowanie