• Legitymacja szkolna

   • Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.

    Aby otrzymać legitymację szkolną należy przynieść aktualne zdjęcie formatu 30mm x 42mm (zdjęcie musi być już przycięte do wskazanego wymiaru). Na odwrocie zdjęcia należy napisać imię i nazwisko dziecka, nr PESEL oraz klasę, do której uczęszcza.

    Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska). W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację.

   • Duplikat legitymacji szkolnej

   • W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem
    o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

    Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły lub tutaj: wniosek_o_wydanie_duplikatu_ZSP23.pdf

    Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, nr PESEL, klasa) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za duplikat.

    Opłatę za duplikat legitymacji należy wpłacić na poniższe konto bankowe:

    PKO Bank Polski S.A.

    29 1020 2313 0000 3702 1113 4238

    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 23 w Katowicach,

    ul. K. Iłłakowiczówny 13

    40-134 Katowice

     

    W tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz zaznaczyć, że jest to wpłata za duplikat legitymacji szkolnej.

    Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 36 w Katowicach, ul. Iłłakowiczówny 13
   • 32 258 35 18
   • Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice

    40-134 Katowice
    Poland
   • 11 - sekretariat
    14 - gabinet pedagoga
    15 - gabinet higienistki szkolnej
    16 - pokój nauczycielski
    17 - świetlica
    18 - intendent
  • Logowanie