• Prawa i obowiązki ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły:

   • Prawa ucznia:

    1. Uczeń ma prawo do wiedzy o istniejących prawach i obowiązkach.

    2. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej dotyczącymi:

    1) racjonalnego rozkładania obciążenia ucznia zajęciami szkolnymi na przestrzeni tygodnia;

    2) organizowania poza czasem szkolnym takiej ilości zajęć, aby nadmiernie nie obciążały go czasowo, psychicznie i fizycznie – konieczna jest współpraca wychowawcy, uczniów i rodziców.

    3. Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo.

    4. Uczeń ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności i prywatności.

    5. Uczeń ma prawo do oczekiwania pomocy w rozwiązywaniu spraw dotyczących przemocy, łamania praw ucznia i człowieka.

    6. Uczeń ma prawo do życzliwego, podmiotowego, równego wobec prawa traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

    7. Uczeń ma prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób lub nie jest zagrożeniem porządku, zdrowia i moralności.

    8. Uczeń ma prawo do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez indywidualizację wymagań ze strony nauczyciela, udziału w konkursach organizowanych w szkole i poza nią.

    9. Uczeń ma prawo do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce w oparciu o szkolny system oceniania.

    10. Uczeń ma prawo do pomocy w przypadku trudności w nauce udzielonej przez nauczyciela przedmiotu, wychowawcę, pedagoga i pomoc koleżeńską oraz do nauczania indywidualnego, jeśli wymaga tego sytuacja losowa.

    11. Uczeń ma prawo do korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej oraz opieki zdrowotnej ze strony higienistki szkolnej.

    12. Uczeń ma prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych w czasie trwania zajęć dydaktycznych i również podczas zajęć pozalekcyjnych za zgodą dyrektora szkoły.

    13. Uczeń ma prawo wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole. Przez organizacje działające w szkole rozumie się działalność stowarzyszenia, fundacji lub innej organizacji, której celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę lub odmowę na taką działalność wyraża dyrektor szkoły w drodze decyzji administracyjnej po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

    14. Uczeń ma prawo do korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych tylko w czasie przerw i po zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych czy świetlicowych. Robienie zdjęć, filmowanie i nagrywanie jest możliwe tylko za zgodą wychowawcy oddziału lub dyrektora szkoły. 

    Korzystanie z urządzeń elektronicznych w czasie zajęć jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

    15. Uczeń ma prawo do złożenia skargi w przypadku naruszenia praw ucznia, zgodnie z następującym trybem:

    1) uczeń lub rodzic (opiekun prawny) ucznia składa skargę w formie pisemnej do dyrektora szkoły;

    2) dyrektor powołuje komisję do rozpatrzenia skargi w składzie: dyrektor jako przewodniczący komisji, pedagog szkolny oraz wychowawca oddziału ucznia składającego skargę; jeśli skarga dotyczy osoby wchodzącej w skład komisji, dyrektor wyznacza inną osobę;

    3) komisja w celu rozpatrzenia skargi przeprowadza rozmowy z każdą ze stron sprawy;

    4) skarga zostaje rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty złożenia;

    5) uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) zostają poinformowani w formie pisemnej o wynikach pracy komisji;

    6) rodzic (opiekun prawny) ucznia może złożyć pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji do organu nadzorującego, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o wynikach rozpatrzenia skargi.


    Obowiązki ucznia:

    1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły.

    2. Uczeń ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.

    3. Uczeń jest zobowiązany przybywać na zajęcia punktualnie, a w przypadku spóźnienia przybywa do sali, w której odbywają się zajęcia. 

    4. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego przygotowywania się na zajęcia, odrabiania prac zadanych przez nauczyciela do wykonania w domu. 

    5. Uczeń zobowiązany jest do podporządkowywania się zaleceniom wychowawcy i innych nauczycieli.

    6. Uczeń zobowiązany jest do noszenia stosownego, wygodnego, czystego i schludnego ubioru.

    W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy. Strojem obowiązującym podczas zajęć wychowania fizycznego jest biała koszulka, ciemne spodenki i obuwie sportowe.

    7. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

    8. Uczeń ma obowiązek ponoszenia odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój.

    Dyrektor szkoły ma prawo, po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim wydawać zarządzenia porządkowe regulujące na bieżąco sprawy z tego zakresu.

    9. Uczeń ma obowiązek dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

    10. Uczeń nie ma prawa wychodzić poza teren szkoły w czasie przerw i godzin lekcyjnych, obejmujących jego dzienny plan lekcji. Zwolnienie ucznia z zajęć może nastąpić tylko za zgodą rodziców (przedłożoną na piśmie lub przedstawioną osobiście bądź telefonicznie wychowawcy oddziału, nauczycielowi prowadzącemu zajęcia lub dyrektorowi szkoły). 

    11. Uczeń nie ma prawa wnoszenia do szkoły środków i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu.

    12. Uczeń ma obowiązek przychodzić na lekcje bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć. Jeżeli uczeń przychodzi do szkoły wcześniej, ma obowiązek przebywać w świetlicy szkolnej lub w bibliotece. 

    13. Uczeń po zakończonych zajęciach (dydaktycznych lub pozalekcyjnych) ma obowiązek opuścić szkołę lub przebywać w świetlicy szkolnej.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 36 w Katowicach, ul. Iłłakowiczówny 13
   • 32 258 35 18
   • Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice

    40-134 Katowice
    Poland
   • 11 - sekretariat
    14 - gabinet pedagoga
    15 - gabinet higienistki szkolnej
    16 - pokój nauczycielski
    17 - świetlica
    18 - intendent
  • Logowanie